Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) společnost Perfecta, spol. s r.o., se sídlem Benešov u Prahy, Čechova ul. 2123, PSČ 25601, IČO: 61683604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 37708, elektronická adresa: zakaznicky.servis@perfecta.cz, telefon +420 606 721 192 (dále jen „Prodávající“). Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2019.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Spotřebitele nebo Podnikatele (jak jsou tyto pojmy definovány níže) (Spotřebitel a Podnikatel dále společně jen „Kupující“) při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetových stránkách dostupných na adrese [www.perfecta-zelezarstvi.cz] (dále je „Internetový obchod“).
  2. Pro účely těchto Obchodních podmínek se:
   • spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvumimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s Prodávajícím anebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“),
   • podnikatelem rozumí fyzická či právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „Podnikatel“). Za Podnikatele se považuje zejména (nikoliv však výlučně) pro účely ochrany spotřebitele také fyzická či právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  3. Kupující, který v rámci uzavírání kupní smlouvy uvede své identifikační číslo (IČO), bere na vědomí, že se považuje za Podnikatele a nevztahují se na něj ustanovení těchto Obchodních podmínek a Občanského zákoníku určené pro Spotřebitele. 
  4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  5. Tyto Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 2. PREZENTACE ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Zboží, včetně uvedení jeho kupní ceny a základního popisu je prezentováno v rámci katalogu Internetového obchodu. Kupní cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena zboží je platná po dobu, po kterou je zobrazena v Internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  3. V Internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
  4. Případné slevy z kupní ceny zboží není možné kombinovat, neprohlásí-li Prodávající v Internetovém obchodě výslovně, že určitou slevu z kupní ceny lze kombinovat s jinou slevou.

 3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Náklady, které Kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2. Kupující je oprávněn provést objednávku zboží těmito způsoby:
   • prostřednictvím svého zákaznického účtu po předchozí registraci v Internetovém obchodě,
   • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
  3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko [Koupit]. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.
  5. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do [24] hodin po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení objednávky na elektronickou adresu, kterou Kupující zadal při registraci nebo vyplnění objednávkového formuláře. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je Prodávajícím odesláno na elektronickou adresu kupujícího.
  6. Jestliže Prodávající není schopen dodat objednaný druh zboží, objednané množství zboží či objednanou jakost zboží, zašle Kupujícímu na jeho elektronickou adresu změnu nabídky, která se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky zaslaným Prodávajícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
  7. Objednávky potvrzené Prodávajícím jsou závazné. Kupující je oprávněn zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím, a to telefonicky na telefonní číslo nebo písemně na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
  8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho elektronickou adresu změnu nabídky. Změna nabídky se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.

 4. ÚČET KUPUJÍCÍHO
  1. Kupující je oprávněn v Internetovém obchodě provést registraci svého účtu, ze kterého je následně oprávněn provádět objednávky zboží. Kupující je oprávněn objednávat zboží také bez registrace.
  2. Kupující prohlašuje, že při registraci uvedl veškeré údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávce zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než 1 rok, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro Prodávajícího zajišťují fungování Internetového obchodu.

 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy těmito způsoby:
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený u [ČSOB], č.ú. [108350475/0300],
   • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány [GOPAY],
   • bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím platební brány [GOPAY],
   • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
  2. Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u příslušného správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  4. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
  5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet Prodávajícího je kupní cena splatná do [5] dnů od uzavření kupní smlouvy.
  6. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických služeb. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
  7. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 6. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Kupující je povinen v rámci objednávky zboží určit některý z následujících způsobů dodání zboží:
   • na adresu určenou Kupujícím v objednávce
   • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil,
   • osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese Benešov u Prahy, Čechova ul. 2123, PSČ 256 01.
  2. Kupující není oprávněn jednou zvolený způsob dodání změnit.
  3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  4. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vadtyto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky neníKupující povinen zásilku od přepravce převzít.
  6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí škody na objednaném zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Spotřebitel má, v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů:
   • ode dne převzetí zboží,
   • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
   • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  2. Spotřebitel však nemůže mj. odstoupit od kupní smlouvy:
   • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
   • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   • v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.
  3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Spotřebitel na elektronickou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře.
  5. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  6. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to způsobem, který je od Spotřebitele přijal. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem, než kterým je od Spotřebitele přijal jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  7. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  8. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  9. Zboží musí vrátit Spotřebitel prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
  10. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech uvedených v Občanském zákoníku.
  11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Kupujícím a/nebo výrobcem,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • boží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Je-li právo z vadného plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo:
   • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   • na odstranění vady opravou věci,
   • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupit od kupní smlouvy.
  5. Je-li právo z vadného plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo:
   • na odstranění vady, nebo
   • na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  6. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nelze měnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  7. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o vyřízení reklamace v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.
  9. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.
  10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).
  12. Další práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

 9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Spotřebitelem z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.

 10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  6. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  7. Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat. Tímnejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před takovou změnou Obchodních podmínek
  8. Přílohou těchto Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.