Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů
Tyto podmínky ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky) vydává společnost Perfecta, spol. s r.o., se sídlem Benešov u Prahy, Čechova ul. 2123, PSČ 25601, IČO: 61683604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 37708, elektronická adresa: zakaznicky.servis@perfecta-shop.cz (dále jen „Společnost) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR), která jako správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2019.

1.     osobní údaje a jejich zpracování
1.1     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.2     Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
1.3     Společnost zpracovává osobní údaje, které jste ji poskytl/a v rámci registrace účtu kupujícího dle příslušných obchodních podmínek nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.
1.4     Společnost zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2.     důvod a účel zpracování osobních údajů a doba uchovávání osobních údajů
2.1     Důvodem zpracování Vašich osobních údajů je
a)     plnění smlouvy mezi Vámi a Společností podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b)     oprávněný zájem Společnosti na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
c)     Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu udělený Společnosti (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2.2     Účelem zpracování osobních údajů je
a)     vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Společností; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Společnosti plnit,
b)     zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
2.3     Ze strany Společnosti nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
2.4     Společnost uchovává Vaše osobní údaje
a)     po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
b)     po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle
2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2.5     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Společnost osobní údaje vymaže.

3.     PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1     Příjemci osobních údajů jsou osoby
a)     podílející se na dodání zboží na základě kupní smlouvy,
b)     podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
c)     zajišťující účetní a auditorské služby Společnosti,
d)     zajišťující marketingové služby.
3.2     Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4.     Vaše práva
4.1     Za podmínek stanovených v GDPR máte
a)     právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b)     právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
c)     právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
d)     právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
e)     právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f)     právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo elektronickou adresu Společnosti uvedenou na úvodní straně těchto Podmínek.
4.2     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

5.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1     Společnost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
5.2     Společnost přijala technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména
instalací antivirového programu, nutnost zadání hesla pro přístup k osobním údajům, zálohování datových úložišť.
5.3     Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
5.4      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito Podmínkami a že je v celém rozsahu přijímáte.
5.5     S těmito Podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
5.6     Společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně změnit. Novou verzi Podmínek zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám ji zašle na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Společnosti poskytl/a.