Reklamační řád


Reklamační řád

Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) vydává v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele společnost Perfecta, spol. s r.o., se sídlem Benešov u Prahy, Čechova ul. 2123, PSČ 25601, IČO: 61683604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 37708, elektronická adresa: zakaznicky.servis@perfecta.cz (dále jen „Prodávající“).
Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Pojmy uvedené v tomto Reklamačním řádu velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.7.2019.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento Reklamační řád upravuje postup pro uplatňování práv Kupujícím z odpovědnosti za vady vůči Prodávajícímu
  2. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady stanoví Občanský zákoník a Obchodní podmínky.
  3. Pro účely tohoto Reklamačnímu řádu se za reklamaci považuje proces uplatnění a vyřízení práv z odpovědnosti za vady Kupujícím vůči Prodávajícímu.

 2. UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Má-li věc vadu, je Kupující oprávněn uplatnit svá práva z odpovědnosti za vady u Prodávajícího.
  2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
  3. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní.V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
  4. Kupující je povinen Prodávajícímu podrobně popsat, jakým způsobem se závada na zboží projevuje.
  5. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k ověření existence reklamované vady a jejímu odstranění (např. zkouškou či demontáží zboží).
  6. Kupující je povinen předat Prodávajícímu zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
  7. Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data, informace a nastavení Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, v pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.
  8. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím požadován. Pokud Kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
  9. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího, musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění.
  10. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 3. PRÁVO NA ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ DO REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ
  1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, je-li zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
  2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
  3. Z důvodu bezpečnosti při převážení zboží a další manipulaci je Prodávající oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že z něho nejsou odstraněny chemické a průmyslové náplně a těkavé látky (např. pohonné hmoty, olej, apod.).

 4. VRÁCENÍ ZBOŽÍ Z REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ
  1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího prostřednictvím dohodnutého komunikačního prostředku (e-mail, telefon, SMS zpráva). Pokud bylo zboží k reklamačnímu řízení zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
  2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  3. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy Prodávající oznámil Kupujícímu vyřízení reklamace dle článku 4.1 tohoto Reklamačního řádu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
  4. Při vrácení zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace a zároveň je povinen prokázat na vyzvání Prodávajícího svou totožnost.