D WC Larin válec NN fialový /60ks   (2761)

WC Larin válec NN fialový
Prodejní cena s DPH / ks
18,00 Kč
WC Larin válec NN fialový
Dezodorační a čisticí přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží vůní.
Čistí, osvěžuje a omezuje tvorbu vodního kamene.
Náhradní náplň pro závěs WC blok 3 v 1,vůně jara 40 g.

Tuhá hmota voskovitého charakteru, která je směsí povrchově aktivních látek aniontového a neiontového charakteru, parfému, barviva a pomocných látek.

1. Čistí 2. Osvěžuje 3. Omezuje tvorbu vodního kamene

Složení:
15 % - 30 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, linalool, colorant
CLP Regulation, žíravost - nebezpečí

Bezpečnostní varování:
Obsahuje reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného.

Upozornění: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Pouze pro použití na WC!
Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Balení 40 g

Prodej pouze osobám starším 18 let.
Dostupnost:
1 ks
Č.zboží:
2761
Název skupiny sortimentu: